សូមអ្នកពិនិត្យសារដែលផ្ញើទៅអាសយដ្ឋានអុីម៉េលខាងលើដើម្បីធ្វើតាមសេចក្ដីណែនាំអំពីរបៀបកំណត់លេខសម្ងាត់សាជាថ្មី។